Alapszabály

Magyarország elektronikai ipara jelentős, világszerte elismert hagyományokkal rendelkezik. Mint az egyik legaktívabb fejlődést mutató ágazatot a gazdaság húzóágazatának tekintjük. Fontosnak tartjuk a hagyományoknak megfelelően a kutatás-fejlesztés, a termék előállítás, a kapcsolódó marketing színvonalának emelését az ágazati kapcsolatok mind hatékonyabb kihasználásával. Céljaink eléréséhez fontosnak tartjuk a külföldi kapcsolatokat egyrészt szakmai szervezetekkel másrészt kétoldalú partner kapcsolatokkal. Munkánk során az elektronikai ipart, mint egy széles szakmai környezetben működő ágazatot tekintjük, és így célunk a kormányzati szervekkel, a kapcsolódó ágazatokkal is az intenzív együttműködés fejlesztése.

Tekintettel mindezekre, az iparban érdekelt cégek a magyarországi elektronikai ipar szerepének megerősítése és közép-Kelet-Európai regionális vezető szerepének megtartása érdekében az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. (Etv.) és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései alapján társadalmi szervezet, Magyarországi Elektronikai Társaság létrehozásáról döntöttek a 2008. június 10. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Alapszabályban foglaltak szerint.

Ezen alapszabály módosítást a Fővárosi Törvényszék 7.Pk.60.377/2008/17. és /23, valamint /29 számú ’ végzés’ -ében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a tagok a 2019. július 1. napján megtartott közgyűlése egyhangúan elfogadta.

Tartalomjegyzék

1. Általános rendelkezések

1.1. Elnevezés
1.2. Székhely
1.3. A működés időtartama
1.4. A működés területe

2. A Magyarországi Elektronikai Társaság célja és tevékenysége

3. A MELT tagsága

3.1. A MELT tagjai
3.2. A tagság formái
3.3. Tagfelvétel
3.4. A Tagok képviselete
3.5. A tagok jogai és kötelezettségei
3.6. Tagsági viszony megszűnése

4. A MELT szervezete

4.1. Közgyűlés
4.2. Elnökség
4.3. Tanácsadó testület
4.4. Felügyelő Bizottság

5. A MELT vagyona és gazdálkodása

5.1. Tagdíj
5.2. Gazdálkodás

6. A MELT megszűnése

7. Vegyes rendelkezések

1. fejezet
Általános rendelkezések

1.1. Elnevezés

Név: Magyarországi Elektronikai Társaság
Rövidített név: MELT
Angol nyelvű elnevezés: National Electronics Society of Hungary
Rövidített elnevezés angolul: NESH

1.2. Székhely: H-1044 Budapest Ipari Park utca 10

1.3. A működés időtartama: határozatlan

1.4. Működése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

2. fejezet

A Magyarországi Elektronikai Társaság célja és tevékenysége

A hazai elektronikai ipart – a rendszerváltást követően – a betelepült multinacionális gyártócégek újították meg, építve a magyar hagyományokra és a szakértelemre. Az importliberalizációval elektronikai alkatrész disztribútorok, külföldi cégek képviseletei jöttek létre, de a tőkehiányos hazai tervezés és gyártás főként mikrovállalkozásokba tömörült, erős hiány alakult ki a mérnökirodák, kis- és középvállalkozások terén, amelyek a nagyvállalatok igényelt partnerei lehetnének. Ezek mellett a nagyvállalatok fejlesztőintézetei is fellelhetők. Az elektronikai iparban érdekelt cégeknek és egyéni vállalkozóknak a Magyarországi Elektronikai Társaság fórumot teremt közös problémáik megvitatására, szakmai érdekeik képviseletére, az egészséges arányok kialakulására.

A Magyarországi Elektronikai Társaság tagjai az alábbi célok megvalósításában kívánnak együttműködni:

2.1. A MELT célja az elektronikai piaci szereplők szakmai érdekképviselete a kormányzat, a hatóságok és egyéb üzleti és gazdasági szervek, belföldi és nemzetközi fórumok előtt, amelynek keretében:

2.1.1. Az elektronikai piaci szereplők széleskörű együttműködését kívánja hatékonyan elősegíteni, biztosítja az iparág érdekeinek nyilvános megjelenítését és képviseli a kormányzat, a hatóságok, a szakma érdekelt egyéb résztvevői, valamint civil szervezetek és a felhasználók felé.

A MELT fontosnak tartja tagjai véleményének képviseletét.

2.1.1. Lehetőséget nyújt a tagok számára álláspontjaik, szakmai elképzeléseik ismertetésére, az elektronikai piac szereplőivel való egyeztetésére.

2.1.2. Teret biztosít a tagok szakmai érdekegyeztetésére és érdekeik érvényesítésére.

2.1.3. Elősegíti a tagok gazdasági és szakmai lobbytevékenységét az állami szervezetek felé.

2.2. A MELT a tagok érdekeit képviseli az elektronikai kutatás-fejlesztést és gyártást érintő jogszabályalkotás és jogalkalmazás során. Ennek érdekében javaslatokat, ajánlásokat készít az ipart érintő jogszabályok, döntések és egyéb állásfoglalások előkészítéséhez és alkalmazásához, elsősorban az alábbi kérdéskörökben:

2.2.1. Nemzeti kutatás-fejlesztési politika alakítása;

2.2.2. A hazai ipar fejlesztésével összefüggő kormányzati, nemzetbiztonsági, és környezetvédelmi területet érintő jogszabályok véleményezése;

2.2.3. Érdekképviselet harmadik személy felé;

2.2.4. Kapcsolattartás kül- és belföldi szakmai szervezetekkel;

2.2.5. A felügyeleti hatóság tevékenységével, működésével kapcsolatos kérdések, támogatva a tagok és hatóság közötti hatékony és optimális kapcsolatok kialakulását;

2.2.6. Az elektronikai iparágon belüli részérdekek harmonizálása és képviselete, a felmerülő konfliktusok feloldásának elősegítése;

2.2.7. Munkáltatói és vállalkozói érdekképviselet;

2.2.8. Ágazati szintű, két- és többoldalú érdekegyeztetés.

2.3. A tagok elektronikai - piaci szakmai ismereteinek, felkészültségének, tudományos ismereteinek fejlesztése;

2.4. A MELT a külképviseleti szerveken keresztül kapcsolatokat épít ki külföldi testvérszövetségekkel;

2.5. Külföldi szakmai fórumokon a magyarországi tagok részvételének támogatása;

2.6. A MELT érdekképviseletet biztosít a tagoknak nemzetközi innovációs és licenc területen.

2.7. A MELT ellátja a tagjai képviseletét a regionális és szakmai kamarákban és szövetségekben.

2.8. Felkérés esetén közreműködik a tagjai közötti és harmadik féllel fennálló vitás ügyek rendezésében, békéltető és jószolgálati feladatok ellátásában.

3. fejezet

A MELT tagsága

3.1. A MELT tagjai

A MELT tagja lehet minden olyan, az elektronikai iparral kapcsolatos tevékenységet kifejtő jogi személyiséggel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó, társadalmi szervezet, továbbá a szóban forgó területen magas szintű szakmai tevékenységet kifejtő természetes személy, aki/amely az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal a MELT céljainak megvalósítása érdekében történő együttműködésre, a MELT tevékenységében való részvételre.

3.2. A tagság formái

3.2.1. Tagság:

A MELT tagja lehet mindazon, a Magyar Köztársaság területén az elektronikai iparágban vagy azzal kapcsolatosan az elektronika kutatás-fejlesztési, tervezési, kereskedelmi, marketing és gyártási működési szakterületen tevékenységet kifejtő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, intézet, egyéni vállalkozó, természetes személy, amely az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismerte el, és részt vesz a Társaság tevékenységében.

3.2.2. Tiszteletbeli tagság

A MELT Tiszteletbeli tagja lehet az a kiemelkedő – elektronikai iparággal kapcsolatos szakmai, tudományos kutatást, oktatói vagy egyéb – munkát végző, az elektronikai szakterület által elismert, kimagasló érdemeket szerzett természetes személy, aki a MELT Alapszabályát elfogadja, és vállalja a Társaság erkölcsi támogatását, a közgyűlés minősített többségi döntéssel a tiszteletbeli tagságra felkérte és a felkérést elfogadja. A Tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, részt vehet a megfelelő Szakcsoport szakmai munkájában, és köteles a Társaság erkölcsi támogatására. Tiszteletbeli elnök, Tiszteletbeli alelnök – tisztség adható mindazon személyeknek, akik rendelkeznek a Tiszteletbeli tagság attribútumaival és valamely időszakban tagjai voltak a MELT elnökségének.
A Tiszteletbeli tagság cím megújítása nem szükséges.

3.2.3. Pártoló tagság

A MELT Pártoló tagja lehet az elektronikai iparral kapcsolatos szakmai, tudományos kutatást, oktatói, hallgatói vagy egyéb tevékenységet folytató magánszemély és bel- és külföldi székhelyű oktatási intézmény, non-profit társaság (diákklub, diákkör, stb.), amely a MELT Alapszabályát elfogadja. A Pártoló tagság tagdíjfizetési kötelezettséggel nem jár.. A Pártoló tag, tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, de nem szavazhat, nem választ, és nem választható.

3.3. Új tagok felvétele

A MELT-ba felvételüket kérhetik, mindazok akik/amelyek megfelelnek a 3.1. pontban foglalt feltételeknek, a belépési nyilatkozatot aláírják és az írásbeli tagfelvétel iránti kérelemhez csatolják kettő MELT rendes tag ajánlását.
A tagjelölt a belépési nyilatkozatban, az Alapszabályban előírtak betartására a MELT céljainak megvalósítása érdekében a 3.2. pontban meghatározott tagsági formának megfelelő jellegű közreműködésre, illetve tevékenységében való részvételre és a tagdíj megfizetésére vállal kötelezettséget..
A tagjelölt a felvételi kérelmét az Elnökséghez köteles benyújtani.
A tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – a MELT Elnöksége nyílt, többségi szavazással dönt. Az Elnökség, a soron következő közgyűlésen tájékoztatja a tagokat az új tag felvételéről.

3.4 A tagok képviselete

Az egyesületi tagként működű jogi személyt (jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, társadalmi szervezet, önkormányzat, fogyasztói érdekképviseleti szervezet) képviselő természetes személy köteles a képviseleti jogát a belépési nyilatkozat benyújtásakor igazolni. A képviseleti jog visszavonásig érvényes. Amennyiben a jogi személyt képviselő természetes személy cégszerű aláírója a jogi személyiségi tagnak, ennek igazolása után külön megbízás nélkül részt vehet a közgyűlés munkájában.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

3.5 A tagok jogai és kötelezettségei

A MELT minden rendes tagja – a tagok képviselői a hatályos felhatalmazás birtokában – jogosult közgyűlésen részt venni, bármely kérdésben szavazni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, bármely MELT tisztségre jelöltet állíthat, választási joggal rendelkezik, illetve választható, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. A MELT minden Rendes tagja jogosult a Közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal részt venni, valamint teljes körűen részt venni bármely Szakcsoport szakmai érdekképviseleti munkájában. Pénzügyi következményekkel járó döntések meghozatalában csak az egyesület rendes tagjai vehetnek részt.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

A Pártoló tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen, javaslattételi joggal rendelkeznek, de szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatnak és nem választhatók.

A Tiszteletbeli tagok tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehetnek a közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkeznek, választási, választhatósági jog nem illeti meg őket.

Valamennyi tag jogosult a Közgyűlés napirendjén szereplő, illetve egyébként a MELT-et érintő bármely kérdésről felvilágosítást kérni, és javaslatokat tenni, valamint a MELT bármely tagja jogosult a MELT által hozott törvénysértő határozatot a bíróság előtt megtámadni.

A tagok kötelesek eleget tenni a jogszabályokban, Alapszabályban és a Közgyűlés határozataiban meghatározott kötelezettségeiknek. A tagok nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

Az egyesület tagjai kötelesek a Közgyűlés által évente meghatározott tagdíjat az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően megfizetni.

3.6. A tagsági viszony megszűnése

A tagság automatikusan megszűnik a Társaság megszűnése esetén.

A tag tagsági viszonya megszűnhet:

 • kilépéssel;
 • kizárással;
 • természetes személy tag halálával, ill. jogi személyiség megszűnésével;

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

Az Elnökség a MELT tagjai közül azt a tagot, amelynek tagdíjhátraléka van, és azt másodszori írásbeli felszólításra sem fizeti meg, kizárja a MELT tagjai közül. Az Elnökség az Elnök indítványára többségi határozattal kizárja azt a tagot, amely az Alapszabályban rögzített célokkal ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető tevékenységet fejt ki, illetve amelynek tagsági viszonya egyéb okból a MELT lényeges érdekeit sérti, továbbá az Elnökség kizáró határozata ellen a tag – a határozat tudomására jutását követően 30 napon belül – fellebbezéssel élhet a Közgyűlés felé.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az Elnökség a határozatának meghozatala előtt az érintett számára nyilatkozattételi és észrevételezési, védekezési lehetőséget köteles biztosítani. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 60 napon belül meghozza és 15 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag az Elnökség kizáró határozata ellen – a határozat kézbesítését követően 30 napon belül – fellebbezéssel élhet a Közgyűlés felé. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

4. fejezet

A MELT szervezete

4.1. Közgyűlés

A MELT legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, amely dönt a MELT-tel kapcsolatos bármely kérdésben, az alábbiak szerint:

A Közgyűlésen a tagok szavazati joggal, korlátozás nélkül, míg a pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási és javaslattételi joggal vesznek részt. A jogi személyiségű tagok nevében a jogokat az általuk választott képviselőjük gyakorolja.

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlés összehívásra az Elnökség jogosult elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie.

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön .

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl bármelyik tag további napirendi pont tárgyalására tehet javaslatot a közgyűlés meghirdetett időpontja előtti, ötödik napig bezáróan az Elnökség felé, melyet meg kell indokolni. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. .

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a MELT tagjainak több mint fele (50%) jelen van, és szabályosan képviselteti magát. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 • a MELT éves költségvetésének és pénzügyi beszámolójának elfogadása;
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 • más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetve a MELT feloszlásának kimondása;
 • az éves tagdíj megállapítása, továbbá az egyéb vagyoni hozzájárulásról való döntés;
 • a MELT belső, Alapszabállyal összhangban lévő szabályzatának elfogadása;
 • Bizottságok, Szakcsoportok létrehozása, ügyrendjük jóváhagyása;
 • a munkavállalói és munkaadói, valamint szakmai érdekképviseleti tevékenységgel kapcsolatos megállapodás, szerződés vállalása, amely a tagokra nézve kötelezettségekkel, kötelező érvénnyel bír;
 • A Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása
 • az Elnökség, Felügyelőbizottság tagjainak és a Tiszteletbeli tagok megválasztása, a megválasztás feltételeinek megszűnése miatti visszahívása, díjazásuk megállapítása;

A Közgyűlésen minden szavazásra jogosult tagot egy szavazat illet meg.

A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosult tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg, amennyiben jogszabály, vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik. Minősített többségi szavazás esetén az indítvány elfogadásához a jelenlévő szavazásra jogosult tagok legalább ¾-ének támogató szavazata szükséges. Az egyesület egyesüléséhez és szétválásához, valamint az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Amennyiben bármely tag egy határozatra vonatkozóan javasolja a titkos szavazást, a közgyűlés először a szavazás módjáról dönt nyílt, egyszerű többségi szavazással, majd a döntés szerint történik az adott javaslat elbírálása.

Az elnökség tagjait a Közgyűlés a jelenlevő szavazásra jogosult tagok nyílt szavazással, egyszerű többségi szavazással választja meg.

Az elnökség tagjainak személyére vonatkozó javaslatot az - e megbízatásra felkért -háromtagú Jelölő Bizottság, a MELT tagjaitól bekért javaslatok alapján teszi meg a Közgyűlés részére. A választást a Közgyűlés által felkért szavazatszedő Bizottság bonyolítja le. Egy tisztségre való többes jelölés esetén a jelöltek ABC sorrendben kerülnek döntésre való felkérésre. Amennyiben, több jelölt egyike sem éri el a megválasztáshoz szükséges támogató szavazatot, a választást a két legtöbb támogató szavazatot elért jelölttel kell megismételni. Az a személy kerül megválasztásra, aki teljesíti a megválasztás feltételét (jelenlevő tagok 50 %-a + 1 fő) és a jelöltek közül a legtöbb egyetértő szavazatot éri el.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét; a közgyűlés helyét és idejét; a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet, a Közgyűlést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a Közgyűlés által erre a feladatra megválasztott tag hitelesíti.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli.

A MELT tagjai, a közgyűlési szavazási eljárásnak megfelelően, az alábbi témákban, írásban, e-mailben történő szavazással is határozhatnak:

a) az elfogadott költségvetés módosítása, amennyiben a módosítás mértéke nem teszi ki az éves költségvetés összegének 20%-át;
b) szakcsoportok létrehozásával kapcsolatos szabályok módosítása, elfogadása, ügyrendjük jóváhagyása.
c) az egyesület működési feltételeiben történő - az alapszabályt érintő- változás, mely az egyesület szabályszerű működését akadályozhatja
d) minden olyan esetben, melyet a Közgyűlés jóváhagy.

A javaslatot az elnökség, írásban juttatja el a szavazásra jogosult tagokhoz. A szavazásra - a levél elküldésétől számított - 10 nap áll rendelkezésre. A szavazás eredményét a közgyűlési szavazási rendnek megfelelően kell értékelni.

A levelezés, elektronikus levelezés (e-mail), fax, postai levele útján, valamint a MELT honlap, tagok részére elkülönített felületén is történhet.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatala során a Ptk. törvény rendelkezései szerint – a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek meg az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül -ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül- az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazta beérkezésének napja.

4.2. Elnökség

A MELT Elnöksége: az Elnökből, és két elnökségi tagból álló ügyvezető, képviseleti szerv.
Az elnökség tagjai a működéssel kapcsolatos feladatokat öntevékenyen, közös megegyezéssel kialakított munkamegosztásban végzik. A Tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt az Elnökség ülésein.

Hatáskörébe tartozik a Közgyűlés által rábízott, a MELT működési körébe tartozó feladatok ellátása, kivéve azon kérdések, amelyekben jogszabály vagy jelen Alapszabály a döntés jogát más szerv, mindenekelőtt a Közgyűlés számára tartja fenn.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b./a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./a tagság nyilvántartása;
i./az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./ a tag felvételéről való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

Elnökség hatáskörébe tartozik tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás lefolytatása.

Az Elnökség évente legalább négy alkalommal tart ülést. Megbízatása három (3) éves határozott időtartamra szól.

AZ Elnökség tagjainak megbízatása három alkalommal megújítható.

Amennyiben az Elnökség bármely tagjának megbízatása a 4. 3 pontban foglaltak bármelyik feltétele miatt megszűnik, az Elnökségben megüresedett hely betöltéséről az egyesület rendkívüli Közgyűlésen határoz. A rendkívüli Közgyűlést legkésőbb 30 napon belül össze kell hívni. Az így megválasztott tag megbízatása az Elnökség megbízatásából még hátralévő időszakra szól.

Amennyiben egy elnökségi tag megbízása megszűnik, egy hónapon belül köteles átadni a feladatkörét. A megbízatás okán esetleg nála lévő eszközöket és iratokat köteles az új elnökségi tag részére jegyzőkönyvileg átadni.

Az Elnökség tagjai megbízatásuk idején politikai és közéleti tevékenységet vállalhatnak, azonban ezen tevékeny­ség őket a MELT elnökségi tagságuk ellátásában nem korlátozhatja. Az Elnökség tagjainak közéleti, illetve politikai tevékenysége a MELT jó hírne­vét nem veszélyeztetheti.

Az Elnökség üléseit az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. A meghívó tartalmi elemeire a közgyűlési meghívóval kapcsolatos szabályok az irányadóak.

Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Továbbá az egyesület közgyűlésének határozathozatalából kizárt tagokkal kapcsolatos vonatkozó szabályok az alkalmazandóak.

Az Elnökség, a Közgyűlés egyetértésével, a Társaság adminisztratív feladatainak ellátására ügyintéző szervezetet hozhat létre.

Az Elnökség, a vonatkozó törvények figyelembevételével dönt a Tanácsadó testület tagjainak, a tisztségük időtartamára meghatározott mértékű költségtérítés rendszeréről.

Az Elnökség tagjai a megbízatásuk időtartamára a Közgyűlés által meghatározandó mértékű javadalmazásra, valamint költségtérítésre jogosultak.

4.2.1. Tiszteletbeli elnök:

A tiszteletbeli elnök az elektronikai iparággal kapcsolatos szakmai, tudományos kutatást, oktatói vagy egyéb munkát végző az elektronikai szakma által elismert, kimagasló érdemeket szerzett természetes személy. A tiszteletbeli elnök operatív tevékenységet nem végez. Mandátuma határozatlan időre szól

4.2.2. Elnök

Az elnök választott vezető tisztségviselő, az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. Az elnök képviseli az egyesületet többek között az országos gazdaságirányítási fórumokon és a partnerkapcsolatokban.
Az Elnököt a Közgyűlés választja három (3) éves időtartamra, három alkalommal újraválasztható.

Az Elnök feladatai:

 • ellátja a MELT képviseletét a hatóságok és más szervek, illetve személyek előtt, továbbá a nemzetközi kapcsolatokban;
 • a MELT nevében – az Alapszabály és a Közgyűlés határozataiban írtak szerint – kötelezettségeket vállal;
 • tájékoztatja a sajtót és más szerveket a MELT-t érintő ügyekről;
 • évente beszámol a Közgyűlésnek a MELT tevékenységéről;
 • kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, a tagoktól és külkapcsolatokból kapott javaslatok alapján meghatározza annak napirendjét;
 • javaslatot tesz az Elnökség ülése összehívására;
 • Amennyiben az Elnökség ügyintéző szervezetet hoz létre, az abban alkalmazott munkavállalók feletti munkáltatói jogokat gyakorolja.

4.2.3. Az elnökség tagjai

Az elnökségi tagok választott vezető tisztségviselők, döntés-előkészítő operatív tevékenységet végeznek, amely a MELT folyamatos működését hivatott biztosítani. Megbízatásuk három (3) éves határozott időtartamra szól, három alkalommal újraválaszthatók.

Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke:

Kazi Károly (lakóhelye: 2120 Dunakeszi Kagyló u. 62)

Az elnökség tagjai:

Lazányi János Gyula (lakóhelye: 2040 Budaörs Öntő u. 27/B)
Heiling Zsolt (lakóhelye:8600 Siófok, Vitorlás u. 11 B lph. I/1)

Feladataik:

 • előkészítik a Közgyűlés és Elnökség üléseit és gondoskodnak a hozott határozatok végrehajtásáról;
 • javaslatot dolgoznak ki a Közgyűlés határozataira, állásfoglalásaira;
 • elkészítik és a Közgyűlés elé terjesztik a MELT költségvetését és pénzügyi beszámolóját;
 • megszerkesztik a MELT portáljának és hírleveleinek szakmai tartalmát;
 • ellátják a Szakcsoportokkal kapcsolatos teendőket (Elnök utasítására összehívják, előkészítik a megfelelő Szakcsoport ülését, gondoskodnak a jegyzőkönyv vezetéséről, elkészítik a közös álláspont tervezeteket, stb.)
 • gondoskodnak a Közgyűlés és az Elnökség ülésének összehívásához és lebonyolításához szükséges feltételekről;
 • előkészítik a MELT napirendjén szereplő ügyek tárgyalását, az éves költségvetését;
 • koordinálják a tagok munkáját;
 • elkészítik a Közgyűlés jegyzőkönyveit, és írásba foglalja a határozatokat;
 • gondoskodnak a MELT portál és hírlevél naprakész fenntartásáról mind a webmester, mind a szolgáltató felé;
 • nyilvántartást vezetnek a MELT tagjairól és képviselőikről;
 • kezdeményezik a tagdíjak beszedését;
 • ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, illetve az Elnök megbízza őket;
 • akadályoztatás esetén helyettesítik az Elnököt.

4.2.4. Az Elnökség tagjai tisztségének megszűnése

 • megválasztásuk időtartama lejár;
 • tisztségükről lemondanak;
 • tisztségük betöltésére méltatlanná válása, a jó erkölcsbe, vagy a Btk-ba ütköző cselekmények elkövetése, illetve a megválaszthatóság feltételeinek megszűnése következtében visszahívással;
 • a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
 • a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával;
 • a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő joghátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

4.3. Tanácsadó testület

A tanácsadó testület öt (5) felkért tagból, valamint a tiszteletbeli tagokból áll. Megbízatásuk egy, az adott választási ciklusra szól. Tört választási ciklus esetén választásuk elektronikus levélben történő szavazással is lehetséges. Az elnökség munkájában tárgyalási, javaslattételi joggal igen, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

A Tanácsadó testület tagjai a tisztségük időtartamára, a Közgyűlés által meghatározott mértékű költségtérítésre jogosultak.

A Tanácsadó testület jogosult:

 • Az elnökség munkájában részt venni,
 • Az összehívandó közgyűlés napirend-tervezetét véleményezni,
 • Új napirendi pontot előterjeszteni,
 • Szakcsoport megszüntetésére, új szakcsoport létrehozására javaslatot tenni,
 • Testületi javaslatot kidolgozni a MELT tevékenységének módosítására,
 • Az Egyesület stratégiai döntéseinek előkészítése.

A Tanácsadó testület a működési rendjét maga alakítja ki.

A Tanácsadó testület ülésén az Elnökség tagjai jogosultak részt venni.

4.4. Felügyelőbizottság

A tagok 3 tagból álló felügyelő bizottság létrehozását rendelik el, azzal a feladattal. hogy az ügyvezetést az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra.

A felügyelőbizottság üléseinek összehívására és a határozatképesség megállapítására, valamint a határozathozatal módjára az elnökség ülésével kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképeségét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.

A felügyelőbizottság tagja a felügyelőbizottság munkájában személyesen köteles résztvenni. A felügyelőbizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.

A felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság az Egyesület iratiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben

A felügyelőbizottság tagjai:

Tagok:
Sági Sándor
Lakcíme: 5008 Szolnok, Karikás utca 8.
Hajdu István
Lakcíme: 1022 Budapest,Fillér utca 78-82. E lph.
Regős Péter
Lakcíme: 1028 Budapest, Tárkony utca 40.

A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottsága elnöke hívja össze.

5. Fejezet

A MELT vagyona és gazdálkodása

A tagok által befizetett tagdíjak és egyéb közös célt szolgáló befizetések, vagyoni és nem vagyoni hozzájárulások, egyéb célú felajánlások és támogatások a MELT vagyonát képezik.

5.1. Tagdíj

Az egyesület tagjai a belépési nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy megfizetik a Közgyűlés által évente megszavazott tagdíjat.

Az egyesület tagdíj rendszere a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglalt kis és közepes vállalkozások meghatározásán belül az éves árbevételen alapul, a tagok önbevallása alapján. A törvény hatálya alá nem eső vállalkozások (nagyvállalatok), non-profit szervezetek, szakmai egyesületek és egyéni tagok, további besorolás alá kerülnek.

Az előbbiek alapján létrehozott tagdíj besorolási csoportok által fizetendő tagdíjak mértékét a Közgyűlés évenként határozza meg. A kategóriákon belül létszámtól és gazdasági eredményességtől függetlenül a tagdíj egyforma. A tagdíj befizetés határideje, a tagdíjak mértékét meghatározó, tárgyévi Közgyűlést követő 30 nap, a tagdíj összegét egy összegben, az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

A tagdíjak meghatározására öt kategória áll rendelkezésre:

 • Nonprofit és társadalmi szervezetek
 • Egyéni-, és mikrovállalkozások (a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglaltak szerint)
 • Kisvállalkozások (a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglaltak szerint)
 • Középvállalkozások (a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglaltak szerint)
 • Nagyvállalatok (a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglaltak szerint)

5.2. Gazdálkodás

A MELT a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik.

A MELT a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a MELT tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6. fejezet

A MELT megszűnése

Az egyesület megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
d) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett
e) a bíróság feloszlatja,
f) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,
g) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt és a bíróság megállapítja az Egyesület megszűnését és törli a nyilvántartásból,

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

7. fejezet

Vegyes rendelkezések

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A MELT tagjai között írásbeli kapcsolattartás postai úton, elektronikus (e-mail) úton, és a honlap (www.melt.hu), tagok részére fenntartott, jelszóval védett részén, egymással egyenértékű módon történik. Írásbeli szavazás bármely, a közgyűlés által elrendelt témában lehetséges. Írásbeli szavazás elrendelésekor egyúttal szabályozni kell az írásbeli szavazásra fordítható időtartamot, az érvényesség és a döntés feltételét, valamint a döntés hatályát.

A hatályos alapszabályban jól megkülönböztethető módon jelezni kell a módosítás időpontját, valamint a módosítást elrendelő határozat számát.

A MELT a székhelye szerinti bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre.

A MELT jelen módosított Alapszabályának szövegét a MELT közgyűlése a 2019.07.01. ülésén meghozott közgyűlési határozatával fogadta el.

Budapest, 2019.07.01.

Dr. Kazi Károly elnök s.k.

Záradék:

Készítettem és ellenjegyzem: Budapesten 2019.07.01. napján:

Igazolom, hogy az alapszabály szövege megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény, valamint a Ptk. idevonatkozó rendelkezéseinek. Továbbá igazolom, hogy az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály – módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Egységes Szerkezetű Okirat elkészítésére okot adó módosított pontok az Alapszabályban félkövér dőlt betűvel az elhagyott részek áthúzással kerültek megjelölésre.

dr. Somló Tamás Péter ügyvéd
1072 Budapest, Klauzál tér 13.
KASZ:36068517

Magyarországi Elektronikai Társaság
EL-TECH Center
1044 Budapest, Ipari Park utca 10.
admin [kukac] melt.hu

Adószám: 18131440-1-41
Nyilvántartási szám: 01-02-0013021
KSH statisztikai számjel: 18131440-9499-529-01
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt., 10101205-09703900-01001000

terkep v3