Alapszabály

K Ü L D E T É S

Magyarország elektronikai ipara jelentős, világszerte elismert hagyományokkal rendelkezik. Mint az egyik legaktívabb fejlődést mutató ágazatot a gazdaság húzóágazatának tekintjük. Fontosnak tartjuk a hagyományoknak megfelelően a kutatás-fejlesztés, a termék előállítás, a kapcsolódó marketing színvonalának emelését az ágazati kapcsolatok mind hatékonyabb kihasználásával. Céljaink eléréséhez fontosnak tartjuk a külföldi kapcsolatokat egyrészt szakmai szervezetekkel másrészt kétoldalú partner kapcsolatokkal. Munkánk során az elektronikai ipart, mint egy széles szakmai környezetben működő ágazatot tekintjük, és így célunk a kormányzati szervekkel, a kapcsolódó ágazatokkal is az intenzív együttműködés fejlesztése. Tekintettel mindezekre, az iparban érdekelt cégek a magyarországi elektronikai ipar szerepének megerősítése és közép-Kelet-Európai regionális vezető szerepének megtartása érdekében az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. (Etv.) és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései alapján társadalmi szervezet, Magyarországi Elektronikai Társaság létrehozásáról döntöttek a 2008. június 10. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Alapszabályban foglaltak szerint. Ezen alapszabályt módosítását a 2018 májusában megtartott közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Tartalomjegyzék

 1. Általános rendelkezések
  • Elnevezés
  • Székhely
  • A működés időtartama
  • A működés területe
 1. A Magyarországi Elektronikai Társaság célja és tevékenysége
 1. A MELT tagsága
  • A MELT tagjai
  • A tagság formái
  • Tagfelvétel
  • A Tagok képviselete
  • A tagok jogai és kötelezettségei
  • Tagsági viszony megszűnése
 1. A MELT szervezete
  • Közgyűlés
  • Elnökség
  • Tanácsadó testület
 1. A MELT vagyona és gazdálkodása
  • Tagdíj
  • Gazdálkodás
 1. A MELT megszűnése
 1. Vegyes rendelkezések

 

1. fejezet – Általános rendelkezések

1.1. Elnevezés

Név: Magyarországi Elektronikai Társaság

Rövidített név: MELT

Angol nyelvű elnevezés: National Electronics Society of Hungary

Rövidített elnevezés angolul: NESH

1.2. Székhely: H-1044 Budapest Ipari Park utca 10

1.3. A működés időtartama: határozatlan

1.4. Működése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

 

2. fejezet – A Magyarországi Elektronikai Társaság célja és tevékenysége

A hazai elektronikai ipart – a rendszerváltást követően – a betelepült multinacionális gyártócégek újították meg, építve a magyar hagyományokra és a szakértelemre. Az importliberalizációval elektronikai alkatrész disztribútorok, külföldi cégek képviseletei jöttek létre, de a tőkehiányos hazai tervezés és gyártás főként mikrovállalkozásokba tömörült, erős hiány alakult ki a mérnökirodák, kis- és középvállalkozások terén, amelyek a nagyvállalatok igényelt partnerei lehetnének. Ezek mellett a nagyvállalatok fejlesztőintézetei is fellelhetők. Az elektronikai iparban érdekelt cégeknek és egyéni vállalkozóknak a Magyarországi Elektronikai Társaság fórumot teremt közös problémáik megvitatására, szakmai érdekeik képviseletére, az egészséges arányok kialakulására.

A Magyarországi Elektronikai Társaság tagjai az alábbi célok megvalósításában kívánnak együttműködni:

2.1. A MELT célja az elektronikai piaci szereplők szakmai érdekképviselete a kormányzat, a hatóságok és egyéb üzleti és gazdasági szervek, belföldi és nemzetközi fórumok előtt, amelynek keretében:

2.1.1. Az elektronikai piaci szereplők széleskörű együttműködését kívánja hatékonyan elősegíteni, biztosítja az iparág érdekeinek nyilvános megjelenítését és képviseli a kormányzat, a hatóságok, a szakma érdekelt egyéb résztvevői, valamint civil szervezetek és a felhasználók felé. A MELT fontosnak tartja tagjai véleményének képviseletét.

2.1.2. Lehetőséget nyújt a tagok számára álláspontjaik, szakmai elképzeléseik ismertetésére, az elektronikai piac szereplőivel való egyeztetésére.

2.1.3. Teret biztosít a tagok szakmai érdekegyeztetésére és érdekeik érvényesítésére.

2.1.4. Elősegíti a tagok gazdasági és szakmai lobbytevékenységét az állami szervezetek felé.

2.2. A MELT a tagok érdekeit képviseli az elektronikai kutatás-fejlesztést és gyártást érintő jogszabályalkotás és jogalkalmazás során. Ennek érdekében javaslatokat, ajánlásokat készít az ipart érintő jogszabályok, döntések és egyéb állásfoglalások előkészítéséhez és alkalmazásához, elsősorban az alábbi kérdéskörökben:

2.2.1. Nemzeti kutatás-fejlesztési politika alakítása;

2.2.2. A hazai ipar fejlesztésével összefüggő kormányzati, nemzetbiztonsági, és környezetvédelmi területet érintő jogszabályok véleményezése;

2.2.3 Érdekképviselet harmadik személy felé;

2.2.4. Kapcsolattartás kül- és belföldi szakmai szervezetekkel;

2.2.5. A felügyeleti hatóság tevékenységével, működésével kapcsolatos kérdések, támogatva a tagok és hatóság közötti hatékony és optimális kapcsolatok kialakulását;

2.2.6. Az elektronikai iparágon belüli részérdekek harmonizálása és képviselete, a felmerülő konfliktusok feloldásának elősegítése;

2.2.7. Munkáltatói és vállalkozói érdekképviselet;

2.2.8. Ágazati szintű, két- és többoldalú érdekegyeztetés.

2.3. A tagok elektronikai - piaci szakmai ismereteinek, felkészültségének, tudományos ismereteinek fejlesztése;

2.4. A MELT a külképviseleti szerveken keresztül kapcsolatokat épít ki külföldi testvérszövetségekkel;

2.5. Külföldi szakmai fórumokon a magyarországi tagok részvételének támogatása;

2.6. A MELT érdekképviseletet biztosít a tagoknak nemzetközi innovációs és licenc területen.

 

2.7. A MELT ellátja a tagjai képviseletét a regionális és szakmai kamarákban és szövetségekben.

2.8. Felkérés esetén közreműködik a tagjai közötti és harmadik féllel fennálló vitás ügyek rendezésében, békéltető és jószolgálati feladatok ellátásában.

 

 

 1. fejezet A MELT tagsága

3.1         A MELT tagjai

A MELT tagja lehet minden olyan, az elektronikai iparral kapcsolatos tevékenységet kifejtő jogi személyiséggel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó, társadalmi szervezet, továbbá a szóban forgó területen magas szintű szakmai tevékenységet kifejtő természetes személy, aki/amely az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal a MELT céljainak megvalósítása érdekében történő együttműködésre, a MELT tevékenységében való részvételre.

3.2         A tagság formái

3.2.1    Tagság:

A MELT tagja lehet mindazon, a Magyar Köztársaság területén az elektronikai iparágban vagy azzal kapcsolatosan az elektronika kutatás-fejlesztési, tervezési, kereskedelmi, marketing és gyártási működési szakterületen tevékenységet kifejtő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, intézet, egyéni vállalkozó, amely az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismerte el, és részt vesz a Társaság tevékenységében. A közgyűlés minősített többségi határozatával döntött felvételéről.

 • Tiszteletbeli tagság

A MELT Tiszteletbeli tagja lehet az a kiemelkedő – elektronikai iparággal kapcsolatos szakmai, tudományos kutatást, oktatói vagy egyéb – munkát végző, az elektronikai szakterület által elismert, kimagasló érdemeket szerzett természetes személy, aki a MELT Alapszabályát elfogadja, és vállalja a Társaság erkölcsi támogatását, a közgyűlés minősített többségi döntéssel a tiszteletbeli tagságra felkérte és a felkérést elfogadja. A Tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, részt vehet a megfelelő Szakcsoport szakmai munkájában, és köteles a Társaság erkölcsi támogatására. Tiszteletbeli elnök, Tiszteletbeli alelnök – tisztség adható mindazon személyeknek, akik rendelkeznek a Tiszteletbeli tagság attribútumaival és valamely időszakban tagjai voltak a MELT elnökségének.

A Tiszteletbeli tagság cím megújítása nem szükséges.

3.2.3    Pártoló tagság

A MELT Pártoló tagja lehet az elektronikai iparral kapcsolatos szakmai, tudományos kutatást, oktatói, hallgatói vagy egyéb tevékenységet folytató magánszemély és bel- és külföldi székhelyű oktatási intézmény, non-profit társaság (diákklub, diákkör, stb.), amely a MELT Alapszabályát elfogadja. A Pártoló tagság tagdíjfizetési kötelezettséggel nem jár, a közgyűlés minősített többségi döntéssel dönt a felvételéről. A Pártoló tag, tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, de nem szavazhat, nem választ, és nem választható.

3.3. Új tagok felvétele

A MELT-ba felvételüket kérhetik, mindazok akik/amelyek megfelelnek a 3.1. pontban foglalt feltételeknek, a belépési nyilatkozatot aláírják és az írásbeli tagfelvétel iránti kérelemhez csatolják kettő MELT rendes tag ajánlását.

A tagjelölt a belépési nyilatkozatban, az Alapszabályban előírtak betartására a MELT céljainak megvalósítása érdekében a 3.2. pontban meghatározott tagsági formának megfelelő jellegű közreműködésre, illetve tevékenységében való részvételre és a tagdíj megfizetésére vállal kötelezettséget.

A tagjelölt a felvételi kérelmét az Elnökséghez köteles benyújtani.

A tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – a MELT Elnöksége egyhangú szavazással dönt. Az Elnökség, a soron következő közgyűlésen tájékoztatja a tagokat az új tag felvételéről. A bejelentést követően, de csak azon a közgyűlésen, bármely tag, megfelelő indoklással kérheti a közgyűlést az új tag tagsági viszonyának megszüntetését. Az új tag tagsági jogviszonyának visszavonásáról a közgyűlésen jelenlevő tagok minősített többséggel döntenek.

3.4       A tagok képviselete

Az egyesületi tagként működű jogi személyt (jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, társadalmi szervezet, önkormányzat, fogyasztói érdekképviseleti szervezet) képviselő természetes személy köteles a képviseleti jogát a belépési nyilatkozat benyújtásakor – a tag által kiállított, cégszerűen aláírt, meghatalmazás formájában – igazolni. A képviseleti jog visszavonásig érvényes, bármikor megújítható a tag érvényes meghatalmazása alapján. Amennyiben a jogi személyt képviselő természetes személy cégszerű aláírója a jogi személyiségi tagnak, ennek igazolása után külön megbízás nélkül részt vehet a közgyűlés munkájában.

3.5       A tagok jogai és kötelezettségei

A MELT minden tagja – a tagok képviselői a hatályos felhatalmazás birtokában – jogosult bármely kérdésben szavazni, bármely MELT tisztségre jelöltet állíthat, választási joggal rendelkezik, illetve választható. A MELT minden Rendes tagja jogosult a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, valamint teljes körűen részt venni bármely Szakcsoport szakmai érdekképviseleti munkájában.

Pénzügyi következményekkel járó döntések meghozatalában csak az egyesület tagjai vehetnek részt.

A Pártoló tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen, javaslattételi joggal rendelkeznek, de nem választhatnak és nem választhatók.

A Tiszteletbeli tagok tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehetnek a közgyűlésen, de választási, választhatósági jog nem illeti meg őket.

Valamennyi tag jogosult a Közgyűlés napirendjén szereplő, illetve egyébként a MELT-et érintő bármely kérdésről felvilágosítást kérni, és javaslatokat tenni, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv 10.§-ában írtak szerint a MELT bármely tagja jogosult a MELT által hozott törvénysértő határozatot a bíróság előtt megtámadni.

A tagok kötelesek eleget tenni a jogszabályokban, Alapszabályban és a Közgyűlés határozataiban meghatározott kötelezettségeiknek.

Az egyesület tagjai kötelesek a Közgyűlés által évente meghatározott tagdíjat az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően megfizetni.

 • A tagsági viszony megszűnése

A tagság automatikusan megszűnik a Társaság megszűnése esetén.

 

A tag tagsági viszonya megszűnhet:

 • kilépéssel;
 • kizárással;
 • természetes személy tag halálával, ill. jogi személyiség megszűnésével;
 • törléssel, amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének, előzetes felszólítás ellenére sem tesz eleget.

A tag a kilépési szándékát az Elnökségnek köteles írásban bejelenteni.

Az Elnökség a MELT tagjai közül azt a tagot, amelynek tagdíjhátraléka van, és azt másodszori írásbeli felszólításra sem fizeti meg, törli a MELT tagjai közül.

Az Elnökség az Elnök indítványára többségi határozattal kizárja azt a tagot, amely az Alapszabályban rögzített célokkal ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető tevékenységet fejt ki, illetve amelynek tagsági viszonya egyéb okból a MELT lényeges érdekeit sérti. Az Elnökség a határozatának meghozatala előtt az érintett számára nyilatkozattételi és észrevételezési lehetőséget köteles biztosítani, továbbá az Elnökség kizáró határozata ellen a tag – a határozat tudomására jutását követően 30 napon belül – fellebbezéssel élhet a Közgyűlés felé.

 1. fejezet  – A MELT szervezete

4.1 Közgyűlés

A MELT legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, amely dönt a MELT-tel kapcsolatos bármely kérdésben, az alábbiak szerint:

A Közgyűlésen a tagok szavazati joggal, korlátozás nélkül, míg a pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási és javaslattételi joggal vesznek részt. A jogi személyiségű tagok nevében a jogokat az általuk választott képviselőjük gyakorolja.

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Az összehívásra az Elnökség jogosult.

A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie.

A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl bármelyik tag további napirendi pont tárgyalására tehet javaslatot a közgyűlés meghirdetett időpontja előtti, ötödik napig bezáróan. A közgyűlés a jelenlevő tagok 2/3 –ának egyetértő döntésével határoz a az előzetesen javasolt napirendi pontok tárgyalásáról. A közgyűlésen új napirendi pont felvételére és megtárgyalására az adott Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag jelenléte esetében a Közgyűlés minősített többséggel dönthet.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a MELT tagjainak több mint fele (50%) jelen van, és szabályosan képviselteti magát.

A határozatképtelenség miatt elnapolt Közgyűlést a meghívóban szereplő napirenddel tizenöt napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt Közgyűlés csak az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes a jelenlevő tagok létszámára tekintet nélkül, amennyiben az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire, valamint közölték velük a megismételt közgyűlés időpontját is.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 • döntés az újonnan felvett tag tagsági viszonyának visszavonásáról;
 • a MELT éves költségvetésének és pénzügyi beszámolójának elfogadása;
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 • más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetve a MELT feloszlásának kimondása;
 • az éves tagdíj megállapítása, továbbá az egyéb vagyoni hozzájárulásról való döntés;
 • a MELT belső, Alapszabállyal összhangban lévő szabályzatának elfogadása;
 • Bizottságok, Szakcsoportok létrehozása, ügyrendjük jóváhagyása;
 • a munkavállalói és munkaadói, valamint szakmai érdekképviseleti tevékenységgel kapcsolatos megállapodás, szerződés vállalása, amely a tagokra nézve kötelezettségekkel, kötelező érvénnyel bír;
 • A Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása
 • az Elnökség tagjainak és a Tiszteletbeli tagok megválasztása, a megválasztás feltételeinek megszűnése miatti visszahívása, díjazásuk megállapítása;

A Közgyűlésen minden szavazásra jogosult tagot egy szavazat illet meg.

A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosult tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg, amennyiben jogszabály, vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik. Minősített többségi szavazás esetén az indítvány elfogadásához a jelenlévő szavazásra jogosult tagok legalább ¾-ének támogató szavazata szükséges.

Amennyiben bármely tag egy határozatra vonatkozóan javasolja a titkos szavazást, a közgyűlés először a szavazás módjáról dönt nyílt, egyszerű többségi szavazással, majd a döntés szerint történik az adott javaslat elbírálása.

A Közgyűlést elnökként az Elnökség egyik tagja vezeti.

Az elnökség tagjai az elnök és két elnökségi tag. Az elnökség tagjai egymás helyettesíthetőségéről – esettől függően – önállóan döntenek.

Az elnökség tagjait a Közgyűlés a jelenlevő szavazásra jogosult tagok nyílt szavazással, egyszerű többségi szavazással választja meg.

Az elnökség tagjainak személyére vonatkozó javaslatot az - e megbízatásra felkért -háromtagú Jelölő Bizottság, a MELT tagjaitól bekért javaslatok alapján teszi meg a Közgyűlés részére. A választást a Közgyűlés által felkért szavazatszedő Bizottság bonyolítja le. Egy tisztségre való többes jelölés esetén a jelöltek ABC sorrendben kerülnek döntésre való felkérésre. Amennyiben, több jelölt egyike sem éri el a megválasztáshoz szükséges támogató szavazatot, a választást a két legtöbb támogató szavazatot elért jelölttel kell megismételni. Az a személy kerül megválasztásra, aki teljesíti a megválasztás feltételét (jelenlevő tagok 50 %-a + 1 fő) és a jelöltek közül a legtöbb egyetértő szavazatot éri el.

Amennyiben bármely tag az elnökséget, titkos szavazással javasolja megválasztani, a Közgyűlés először a szavazás módjáról dönt nyílt, többségi szavazással, majd a döntés szerint történik az adott javaslat elbírálása.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a Közgyűlés napirendjét, a részt vevő tagok (képviselőik) nevét, a felszólalások lényegét, a Közgyűlés határozatait, továbbá a szavazás eredményének megállapításához szükséges adatokat. A jegyzőkönyvet, a Közgyűlést levezető elnök írja alá, és a Közgyűlés által erre a feladatra megválasztott tag hitelesíti.

A MELT tagjai, a közgyűlési szavazási eljárásnak megfelelően, az alábbi témákban, írásban, e-mailben történő szavazással is határozhatnak:

 1. az elfogadott költségvetés módosítása, amennyiben a módosítás mértéke nem teszi ki az éves költségvetés összegének 20%-át;
 2. új tag felvételéről való döntés;
 3. szakcsoportok létrehozásával kapcsolatos szabályok módosítása, elfogadása, ügyrendjük jóváhagyása.
 4. az egyesület működési feltételeiben történő - az alapszabályt érintő- változás, mely az egyesület szabályszerű működését akadályozhatja
 5. minden olyan esetben, melyet a Közgyűlés jóváhagy.

A javaslatot az elnökség, írásban juttatja el a szavazásra jogosult tagokhoz. A szavazásra - a levél elküldésétől számított - 10 nap áll rendelkezésre. A szavazás eredményét a közgyűlési szavazási rendnek megfelelően kell értékelni, és a 10 nap elteltével az elnökség a szavazásra jogosult tagokat - ugyancsak levelezés útján - tájékoztatja.

A levelezés, elektronikus levelezés (e-mail), fax, postai levele útján, valamint a MELT honlap, tagok részére elkülönített felületén is történhet. Ez esetben a szavazás eredménye a határidő letelte után hét nappal lép érvénybe, amennyiben a szavazás eredményére vonatkozóan észrevétel nem érkezik.

4.2. Elnökség

A MELT Elnöksége: az Elnökből, és két elnökségi tagból álló ügyintéző, képviseleti szerv.

Az elnökség tagjai a működéssel kapcsolatos feladatokat öntevékenyen, közös megegyezéssel kialakított munkamegosztásban végzik. Az alelnöki cím használatáról egymás között határoznak.

A Tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt az Elnökség ülésein.

Hatáskörébe tartozik a Közgyűlés által rábízott, a MELT működési körébe tartozó feladatok ellátása, kivéve azon kérdések, amelyekben jogszabály vagy jelen Alapszabály a döntés jogát más szerv, mindenekelőtt a Közgyűlés számára tartja fenn.

Elnökség hatáskörébe tartozik tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás lefolytatása.

Két Közgyűlés közötti időben, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó kérdésekben az elnökség dönt.

Az Elnökség évente legalább négy alkalommal tart ülést. Megbízatása három (3) éves határozott időtartamra szól.

AZ Elnökség tagjainak megbízatása három alkalommal megújítható.

Amennyiben az Elnökség bármely tagjának megbízatása a 4. 3 pontban foglaltak bármelyik feltétele miatt megszűnik, az Elnökségben megüresedett hely betöltéséről az egyesület rendkívüli Közgyűlésen határoz. A rendkívüli Közgyűlést legkésőbb 30 napon belül össze kell hívni. Az így megválasztott tag megbízatása az Elnökség megbízatásából még hátralévő időszakra szól.

Amennyiben egy elnökségi tag megbízása megszűnik, egy hónapon belül köteles átadni a feladatkörét. A megbízatás okán esetleg nála lévő eszközöket és iratokat köteles az új elnökségi tag részére jegyzőkönyvileg átadni.

Az Elnökség tagjai megbízatásuk idején politikai és közéleti tevékenységet vállalhatnak, azonban ezen tevékeny­ség őket a MELT elnökségi tagságuk ellátásában nem korlátozhatja. Az Elnökség tagjainak közéleti, illetve politikai tevékenysége a MELT jó hírne­vét nem veszélyeztetheti.

Az Elnökség üléseit az Elnök vagy annak javaslata alapján egy elnökségi tag hívja össze a napirend megküldésével, az ülést megelőző legalább 8 nappal korábban.

Az Elnökség mindhárom tag jelenlétében határozatképes. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az Elnökség, a Közgyűlés egyetértésével, a Társaság adminisztratív feladatainak ellátására ügyintéző szervezetet hozhat létre.

Az Elnökség, a vonatkozó törvények figyelembe vételével dönt a Tanácsadó testület tagjainak, a tisztségük időtartamára meghatározott mértékű költségtérítés rendszeréről.

Az Elnökség tagjai a megbízatásuk időtartamára a Közgyűlés által meghatározandó mértékű javadalmazásra, valamint költségtérítésre jogosultak.

 1. 2. 1. Tiszteletbeli tag:

A tiszteletbeli tag az elektronikai iparággal kapcsolatos szakmai, tudományos kutatást, oktatói vagy egyéb munkát végző az elektronikai szakma által elismert, kimagasló érdemeket szerzett természetes személy. A tiszteletbeli operatív tevékenységet nem végez. Mandátuma határozatlan időre szól.

 1. 2. 2 Elnök

Az elnök választott vezető tisztségviselő, képviseli az egyesületet az országos gazdaságirányítási fórumokon és a partnerkapcsolatokban.

Az Elnököt a Közgyűlés választja három (3) éves időtartamra, három alkalommal újraválasztható.

Az Elnök feladatai:

 • ellátja a MELT képviseletét a hatóságok és más szervek, illetve személyek előtt, továbbá a nemzetközi kapcsolatokban;
 • a MELT nevében – az Alapszabály és a Közgyűlés határozataiban írtak szerint – kötelezettségeket vállal;
 • tájékoztatja a sajtót és más szerveket a MELT-t érintő ügyekről;
 • évente beszámol a Közgyűlésnek a MELT tevékenységéről;
 • kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, a tagoktól és külkapcsolatokból kapott javaslatok alapján meghatározza annak napirendjét;
 • javaslatot tesz az Elnökség ülése összehívására;
 • Amennyiben az Elnökség ügyintéző szervezetet hoz létre, az abban alkalmazott munkavállalók feletti munkáltatói jogokat gyakorolja.
 1. 2. 3 Az elnökség tagjai

Az elnökségi tagok választott vezető tisztségviselők, döntés-előkészítő operatív tevékenységet végeznek, amely a MELT folyamatos működését hivatott biztosítani. Megbízatásuk három (3) éves határozott időtartamra szól, három alkalommal újraválaszthatók.

Feladataik:

 • előkészítik a Közgyűlés és Elnökség üléseit és gondoskodnak a hozott határozatok végrehajtásáról;
 • összehívják az Elnökség üléseit;
 • javaslatot dolgoznak ki a Közgyűlés határozataira, állásfoglalásaira;
 • elkészítik és a Közgyűlés elé terjesztik a MELT költségvetését és pénzügyi beszámolóját;
 • megszerkesztik a MELT portáljának és hírleveleinek szakmai tartalmát;
 • ellátják a Szakcsoportokkal kapcsolatos teendőket (Elnök utasítására összehívják, előkészítik a megfelelő Szakcsoport ülését, gondoskodnak a jegyzőkönyv vezetéséről, elkészítik a közös álláspont tervezeteket, stb.)
 • gondoskodnak a Közgyűlés és az Elnökség ülésének összehívásához és lebonyolításához szükséges feltételekről;
 • előkészítik a MELT napirendjén szereplő ügyek tárgyalását, az éves költségvetését;
 • koordinálják a tagok munkáját;
 • elkészítik a Közgyűlés jegyzőkönyveit, és írásba foglalja a határozatokat;
 • gondoskodnak a MELT portál és hírlevél naprakész fenntartásáról mind a webmester, mind a szolgáltató felé;
 • nyilvántartást vezetnek a MELT tagjairól és képviselőikről;
 • kezdeményezik a tagdíjak beszedését;
 • ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, illetve az Elnök megbízza őket;
 • akadályoztatás esetén helyettesítik az Elnököt.
 1. 2. 4 Az Elnökség tagjai tisztségének megszűnése
 • megválasztásuk időtartama lejár;
 • tisztségükről lemondanak;
 • tisztségük betöltésére méltatlanná válása, a jó erkölcsbe, vagy a Btk-ba ütköző cselekmények elkövetése, illetve a megválaszthatóság feltételeinek megszűnése következtében visszahívással;
 • elhalálozásuk esetén.

 4.3     Tanácsadó testület

A tanácsadó testület öt (5) felkért tagból, valamint a tiszteletbeli tagokból áll.

Megbízatásuk egy, az adott választási ciklusra szól. Tört választási ciklus esetén választásuk elektronikus levélben történő szavazással is lehetséges.

Az elnökség munkájában tárgyalási, javaslattételi joggal igen, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

A Tanácsadó testület tagjai a tisztségük időtartamára, a Közgyűlés által meghatározott mértékű költségtérítésre jogosultak.

A Tanácsadó testület jogosult:

 • Az elnökség munkájában részt venni,
 • Az összehívandó közgyűlés napirend-tervezetét véleményezni,
 • Új napirendi pontot előterjeszteni,
 • Szakcsoport megszüntetésére, új szakcsoport létrehozására javaslatot tenni,
 • Testületi javaslatot kidolgozni a MELT tevékenységének módosítására,
 • Az Egyesület stratégiai döntéseinek előkészítése.

A Tanácsadó testület a működési rendjét maga alakítja ki.

A Tanácsadó testület ülésén az Elnökség tagjai jogosultak részt venni.

 1. fejezet – A MELT vagyona és gazdálkodása

A tagok által befizetett tagdíjak és egyéb közös célt szolgáló befizetések, vagyoni és nem vagyoni hozzájárulások, egyéb célú felajánlások és támogatások a MELT vagyonát képezik.

5.1 Tagdíj

Az egyesület tagjai a belépési nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy megfizetik a Közgyűlés által évente megszavazott tagdíjat.

Az egyesület tagdíj rendszere a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglalt kis és közepes vállalkozások meghatározásán belül az éves árbevételen alapul, a tagok önbevallása alapján. A törvény hatálya alá nem eső vállalkozások (nagyvállalatok), non-profit szervezetek, szakmai egyesületek és egyéni tagok, további besorolás alá kerülnek.

Az előbbiek alapján létrehozott tagdíj besorolási csoportok által fizetendő tagdíjak mértékét a Közgyűlés évenként határozza meg. A kategóriákon belül létszámtól és gazdasági eredményességtől függetlenül a tagdíj egyforma. A tagdíj befizetés határideje, a tagdíjak mértékét meghatározó, tárgyévi Közgyűlést követő 30 nap.

A tagdíjak meghatározására öt kategória áll rendelkezésre:

 • Nonprofit és társadalmi szervezetek
 • Egyéni-, és mikrovállalkozások (a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglaltak szerint)
 • Kisvállalkozások (a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglaltak szerint)
 • Középvállalkozások (a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglaltak szerint)
 • Nagyvállalatok (a 2004. évi XXXIV. Törvényben foglaltak szerint)

5.2 Gazdálkodás

A MELT a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik.

A MELT a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a MELT tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A MELT bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök és egy elnökségi tag együttes aláírásával jogosult.

 1. fejezet  – A MELT megszűnése

A MELT megszűnik, ha:

 • a feloszlásnak, illetve más társadalmi szervezettel való egyesülésnek a Közgyűlés által történő kimondásával,
 • valamint a bíróság által történő feloszlatással, vagy megszűnés megállapításával.

A MELT megszűnése esetén a vagyonát a Közgyűlés legalább ¾-es többségi határozattal hozott döntésének megfelelő célra kell fordítani.

 1. fejezet – Vegyes rendelkezések

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Etv.; a Ptk. és egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

A MELT tagjai között írásbeli kapcsolattartás postai úton, elektronikus (e-mail) úton, és a honlap (www.melt.hu), tagok részére fenntartott, jelszóval védett részén, egymással egyenértékű módon történik. Írásbeli szavazás bármely, a közgyűlés által elrendelt témában lehetséges. Írásbeli szavazás elrendelésekor egyúttal szabályozni kell az írásbeli szavazásra fordítható időtartamot, az érvényesség és a döntés feltételét, valamint a döntés hatályát.

A hatályos alapszabályban jól megkülönböztethető módon jelezni kell a módosítás időpontját, valamint a módosítást elrendelő határozat számát.

A MELT a székhelye szerinti bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre.

A MELT jelen módosított Alapszabályának szövegét a MELT közgyűlése a 2013. május 16-i ülésén meghozott közgyűlési határozatával fogadta el.

Budapest, 2018. május 29.

Jelen Alapszabályt ellenjegyzi:

Aláírás:                                   

                                          A MELT elnöke